Všeobecná konštrukčná kostra

Písmená abecedy sú abstraktné symboly reprezentujúce zvuky hovorenej reči. V latinke je každý tento symbol (písmeno) reprezentovaný dvoma paralelnými znakovými sadami (verzálky a minusky), ktoré tvoria všeobecnú konštrukčnú kostru typografického písma. Verzálky majú dve špecifické podvarianty (kapitálky a malé kapitálky). Podvarianty minusiek sú italika, kurzíva a naklonené písmo.

Delenie všeobecnej konštrukčnej kostry:

Od ustálenia archetypov foriem písma ostáva základná konštrukčná kostra písma relatívne nemenná. Niektoré písmená však majú viac variantov konštrukčnej kostry. Majú širší mentálny koncept. Najustálenejšiu konštrukčnú kostru majú verzálky. Pri minuskách majú viac variantov najmä písmená „a“ a „g“, menej často „k“ a „y“. Italikové a kurzívne minusky majú značne variabilnú konštrukčnú kostru, keďže priamo nadväzujú na rukopisné písma, ktoré sú často odvodené od rukopisov konkrétnych pisárov a kaligrafov, alebo rôznych štýlov a techník písania