Verzálky
Verzálky

Verzálky, kapitálky a malé kapitálky

Verzálky sú historicky najstaršia a základná sada znakov, ktorej konštrukčná kostra bola zadefinovaná v monumentálnom písme Rímskej ríše.

Konštrukcia verzálok sa odohráva medzi dvoma horizontálnymi osnovami. Dolnú hranicu znakov tvorí účiarie a hornú hranicu tvorí verzálková doťažnica. Verzálky sú konštrukčne jednoduché a tvarovo blokovité. 

Ako bolo spomenuté, verzálky vznikli v antickom Ríme, kde nimi boli písané súvislé texty (vtedy ešte neboli minusky a ani medzislovné medzery). Napriek tejto skutočnosti verzálky vo väčšine súčasných digitálnych písiem nie sú vhodné na sadzbu súvislých textov len z verzálkových znakov. Je to z dôvodu, že nastavenie ich medzerovania je prispôsobené ich primárnej úlohe, a to je fungovať v sadzbe s minuskami ako začiatočné písmená viet alebo určitých slov. Zároveň text vysádzaný verzálkami by pri texte vysádzanom mínuskami pôsobil vo väčšine situácií príliš dominantne až rušivo. Na tieto prípady sú prispôsobené špeciálne podvarianty verzálok: kapitálky a malé kapitálky.

Kapitálky a malé kapitálky
Kapitálky a malé kapitálky

Kapitálky a malé kapitálky

Kapitálky majú takmer totožnú konštrukčnú kostru ako verzálky. Rozdiel je v ich výške, teda majú modifikované vertikálne proporcie. Ich výška je zväčša mierne väčšia (v niektorých prípadoch je rovnaká) ako minusková doťažnica (výška minuskových znakov bez horných doťahov). Ďalšia odlišnosť od verzálok (mimo konštrukcie) je v prispôsobení medziznakových medzier na sadzbu súvislého textu kapitálkami.

Niektoré písma majú okrem kapitálok aj dodatočný podvariant verzálkových znakov, nazývaný malé kapitálky, pri ktorom je výška znakov totožná s výškou minusiek.