Typy kontrastu chirografickej konštrukcie

Chirografická konštrukcia znaku sa dá rozdeliť na tri typy, ktoré sa líšia spôsobom budovania kontrastu ťahu, dôsledkom je iný charakter písma. Nižšie sú opísané vo svojej čistej forme. V praxi však bývajú v rôznej miere navzájom kombinované.

Preklad
Preklad

Preklad

Pri preklade je kontrast ťahu výsledkom zmien samotného smeru ťahu (kostry), pretože veľkosť kontrapunktu je nemenná a natočenie kontrapunktu je nemenné.

Typický písací nástroj: zrezané pierko, plochý štetec, zrezaná fixka. 

Pri použití napríklad zrezaného pierka, pri konvenčnom budovaní znaku je natočenie kontrapunktu (uhol priloženia zrezaného pierka) v rozmedzí 30° až 45° v diagonále smerom JZ – SV. Tento uhol ostáva nemenný v celom znaku. Mení sa len dráha ťahu, teda kostra ťahu. Mieru kontrastu určuje tvar plochého nástroja, konkrétne rozdiel medzi šírkami jeho strán. 

Logickým dôsledkom použitia prekladu je dynamická a otvorená konštrukcia znakov. Dynamika je dosiahnutá natočením kontrapunktu, teda vzniká naklonená os tieňovania ťahu. Dominantné ťažisko (najširšie miesto) oblých ťahov je uložené na diagonálnej osi, teda ťažisko je organicky rozložené. Dôsledkom sú otvorené dutiny (vnútorné biele tvary) oblých znakov. Tieto faktory zvyšujú čitateľnosť písma.

Rotácia
Rotácia

Rotácia

Pri rotácii je kontrast ťahu výsledkom nielen v zmene smeru ťahu, ale tiež v zmene natočenia kontrapunktu. Veľkosť kontrapunktu je nemenná.

Typický písací nástroj: zrezané pierko, plochý štetec, zrezaná fixka.

Rotácia je relatívne náročný spôsob vytvárania kontrastu ťahu. Dosiahnutie konzistentného a logického výsledku pri dvoch variabilných parametroch (smer ťahu a natočenie nástroja), ktoré podstatne ovplyvňujú charakteristiku ťahu, je podmienené takmer virtuóznym ovládaním nástroja.

Expanzia
Expanzia

Expanzia

Pri expanzii je kontrast ťahu výsledkom v zmene veľkosti kontrapunktu. Natočenie kontrapunktu pri jednotlivých ťahoch je nemenné. Pri niektorých znakoch sa však mení podľa potreby vyváženej distribúcie kontrastu.

Typický písací nástroj: ostré pierko, špicatý štetec, špicatá fixka.

Expanziu priniesla technologická zmena v písaní. V období začínajúceho klasicizmu bolo v prostredí bežnej rukopisnej tvorby a aj prekvitajúcej kaligrafickej tvorby nahradené zrezané pierko ostrým pierkom. Táto zmena mala za následok najvýraznejšiu konštrukčnú zmenu v tvorbe latinky od je vzniku v antickom Ríme. 

Pri expanzii, teda písaní ostrým pierkom, je kontrast ťahu tvorený zmenou tlaku nástroja na papier. Hrot ostrého pierka sa zvýšeným tlakom roztiahne (preto názov expanzia), roztiahnuté polovice hrotu tvoria okraje ťahu (definujú kontrapunkt), na papier prúdi viac atramentu, ťah sa rozširuje, teda buduje sa kontrast.

Pri konvenčnom budovaní znaku je dôležité, aby nárast kontrastu bol podľa konštatnej osi. Pri tradičných statických písmach (klasicistické písma, egyptienky, grotesky) je dominantný kontrast na vertikálnych ťahoch písma. 

Použitím expanzie nastáva zmena v konštrukčnej kostre znaku, konkrétne v jeho dynamike. Dôsledkom vyššie spomínanej vertikálnej osi kontrastu ťahu je statická konštrukcia. Zároveň sa dutiny (vnútorné biele tvary) oblých znakov (napríklad „a“, „c“, „e“, „s“) uzatvárajú, aby vyvážili statickú konštrukciu a zvýšený kontrast.

Keďže archetyp konštrukčnej kostry bol vygenerovaný použitím iného typu kontrastu (preklad), tak sú pri tradičnom použití expanzie určité situácie, keď nastáva konflikt medzi kostrou znaku a konzistentnosťou distribúcie vertikálneho kontrastu. Riešenie je buď cez modifikáciu kostry (napríklad určité prípady minuskových kurzívnych alebo skriptových znakov „k“, „z“), alebo cez zmenu natočenia kontrapunktu (zmena osi tieňovania), ako napríklad pri hornej horizontále na spodnom brušku znaku „g“, dominantné diagonály v znakoch „k“, „v“, „w“, „x“, „y“, „z“.

Monolineárne
Monolineárne

Monolineárne písma

Monolineárne písma sú v kontexte chirografického princípu konštrukcie znaku špecifické tým, že ich ťahy majú nulový kontrast. Ten je možné vytvoriť použitím všetkých troch modelov budovania kontrastu opísaných vyššie. Pri preklade sa použije nástroj, ktorého tvar hrotu je vo všetkých smeroch symetrický, teda netvorí žiaden kontrast. Pri rotácii aj expanzii je natočenie kontrapunktu vždy kolmé na kostru ťahu. Pri expanzii je navyše veľkosť kontrapunktu konštantná, teda je vyvinutý konštantný tlak nástroja.