Otvorená a uzatvorená kostra
Otvorená a uzatvorená kostra
Dynamická a statická kostra
Dynamická a statická kostra

Typová konštrukčná kostra

Všeobecnú konštrukčnú kostru je možné ešte ďalej deliť na skupiny odvodené od rôznych klasifikačných kľúčov — historických, funkčných, atď. Tieto klasifikačné kľúče sú umelé konštrukty. Je možné ich odvodiť od konvenčných klasifikácií písma, alebo je možné si vytvoriť vlastné kritériá založené na nejakom atribúte alebo charakteristike písma.

Otvorená konštrukčná kostra: dutiny oblých znakov sú otvorené a plynulo nadväzujú na medziznakové biele tvary. Čierne tvary (ťahy) oblých znakov sú otvorené a vytvárajú tak výrazné a jednoznačne rozdielne vnútorné a vonkajšie biele tvary. Otvorená konštrukcia je zväčša charakteristická pre dynamickú konštrukčnú kostru. Je vnímaná ako aspekt zvyšujúci čitateľnosť písma pri menších bodových veľkostiach. 

Uzavretá konštrukčná kostra: dutiny oblých znakov sú uzatvorené a uniformnejšie. Čierne tvary (ťahy) oblých znakov uzatvárajú celkový tvar znaku. Dôsledkom sú uniformnejšie a fragmentovanejšie vnútorné a vonkajšie biele tvary znakov. Táto konštrukcia je charakteristická pre statické a geometrické konštrukčné kostry.

Dynamická konštrukčná kostra: dynamickosť je docielená miernym vyosením kostry znaku (nie naklonením). Písma, ktorých typová konštrukčná kostra je dynamická majú os tieňovania kontrastu je naklonenú, zdôrazňujúcu plynutie textu. Ich kontrast je často nízky, podporujúci celistvosť obrazu slova.

Dynamické písma sú väčšinou odvodené od písania so zrezaným pierkom na základe takzvanej humanistickej konštrukcie. Tieto písma, či už v serifovej alebo bezserifovej forme, sú považované z funkčného (zároveň konvenčného) hľadiska ako vhodnejšie na sadzbu dlhých textov v malých veľkostiach.

Statická konštrukčná kostra: os kostry znaku je vertikálna, resp. horizontálna. Písma so statickou konštrukčnou kostrou majú ťah pri serifových variantoch často vysoko kontrastný, je však vertikálny, podporujúci statickosť. Statické serifové písma sú odvodené od neskoro barokových a klasicistických písiem ako Baskerville, Bodoni, Didot. Bezserifové varianty sú odvodené od anglických groteskov 19. storočia.

Geometrická kostra

Geometrická konštrukčná kostra: je odvodená od jednoduchých geometrických tvarov (najmä kruh, štvorec a trojuholník). Často je v rozpore s konvenčnosťou a funkčnosťou čitateľnosti, preto je vhodnejšia pre titulkové písma. Písma s touto konštrukčnou kostrou zväčša bývajú (opticky) monolineárne, teda bez zjavného definovania kontrastu.