Modulárny princíp konštrukcie písmového znaku
Modulárny princíp konštrukcie písmového znaku

Modulárny princíp konštrukcie písmového znaku

Je princíp konštrukcie písma, ktorý delí znak na menšie konštrukčné prvky (moduly), ktorých (repetitívne) konzistentné používanie na základe definície (pre konkrétny zámer špecifických) pravidiel určuje celkový charakter a funkčnosť daného dizajnu písma. Je to zdanlivo najelementárnejší konštrukčný princíp. Môže byť však rovnako komplexný a náročný ako ostatné konštrukčné princípy.

Najzákladnejším konštrukčným prvkom modulárneho princípu je modul (všeobecne, v akejkoľvek forme). Modul môže mať akýkoľvek tvar. Existujú však určité rámcové charakteristiky tvarov, ktoré sú vhodné na konštrukciu modulárneho písma.

Jedna z charakteristík je miera formálnej zložitosti modulu. Formálne jednoduché tvary (napríklad základné geometrické tvary: štvorec, kruh) sú funkčnejšie z dôvodu jednoznačnejšej a flexibilnejšej reprezentácie písmových tvarov. Dôležitosť miery zložitosti klesá s narastajúcou hustotou uloženia modulov. S touto charakteristikou súvisí miera reprezentatívnosti modulu. Abstraktné moduly sú funkčnejšie (v kontexte čitateľnosti) ako moduly, ktoré sami o sebe reprezentujú nejaký obsah (objekt, ideu), pretože tento obsah môže byť v konflikte s čitateľnosťou znaku. Samozrejme využitie reprezentujúcich modulov môže byť v súlade so zámerom dizajnu daného písma alebo letteringu.

Ďalšia charakteristika je miera podobnosti modulu na konvenčné písmové formy (ťahy, časti znakov, celé znaky). Použitie modulov odvodených od konvenčných písmových foriem je efektívne za predpokladu, že sú použité ako časti adekvátne svojej vzorovej forme.

Napríklad znak „b“ zložený z modulov: vertikálny obdĺžnik a kruh je čitateľný, ak vertikálny obdĺžnik reprezentuje vertikálny ťah a kruh reprezentuje bruško znaku. Ak by bol vertikálny ťah reprezentovaný modulom v tvare trojuholníka a bruško reprezentované modulom v tvare štvorca, tak je čitateľnosť znaku znížená prípadne znefunkčnená.

Konzistentnosť na viacerých úrovniach (formálna, konštrukčná, ideová) je dôležitým atribútom pri tvorbe písma. Platí to aj pri modulárnej konštrukcii znaku. Logická a konzistentná definícia parametrov modulov a spôsobu ich použitia je kľúčová. Individuálne pravidlá daného dizajnu sú vyjadrením zámeru dizajnu.