Konštrukčná kostra

Konštrukčná kostra písma je súbor základných vyabstrahovaných tvarov jednotlivých písmen. Sú to zovšeobecnené dráhy ťahov (v tomto kontexte je slovo ťah vnímané ako grafický tvar a nielen ako stopa písacieho nástroja) zachytávajúce proporčné vzťahy jednotlivých častí znakov a logiku ich konštrukcie.

Pri ručnom písaní ruka s písacím nástrojom prejde určitú dráhu. Je to dráha ťahu, ale nie nevyhnutne konštrukčná kostra znaku. Napríklad konštrukčná kostra znaku „O“ je plynulý ovál, ale pri písaní zrezaným pierkom je tento znak vytvorený dvoma ťahmi — oblúk odhora dole zatočený smerom doľava a oblúk odhora dole zatočený smerom doprava. Teda dva samostatné ťahy, ktoré sledujú jednu konštrukčnú kostru. Konštrukčná kostra nie je vždy totožná s dráhou ťahu.

Nie všetky písma majú ťahy, ktoré sú priamo odvodené od ručného písania. Ale keďže latinské písmo vzniklo z ručného písania plochým nástrojom (štetec, zrezané pierko), tak ťahy vytvorené rukou sú súčasťou jeho základnej stavby — jeho DNA. Aj v značne geometrizovaných písmach (napríklad modulárne písma) je táto DNA prítomná. Ťah definuje základné tvarové jednotky písma — čierne a biele tvary písma. Samotný ťah je čierny tvar a okolo neho sú biele tvary. Od ťahov závisí aj základné rozpoznávanie znakov, teda čitateľnosť písma. Konštrukčná kostra je usporiadanie ťahov písma do vzájomných pozičných vzťahov.

Konštrukčná kostra tvorí takzvaný „mentálny koncept“ znaku (abstraktná tvarová ida znaku), ktorý obsahuje jeho všetky (v hraniciach určitej konvencie) tvarové a konštrukčné variácie v jednom celku. Na základe tohto mentálneho konceptu vieme ľahko identifikovať všetky formálne (konkrétne) variácie písmového znaku.

Sú tri základné kategórie konštrukčnej kostry: 

Tieto sa následne delia na viacero typov s ďalšími podvariantami.