Čitateľnosť

Čitateľnosť je závislá od stavu čitateľa — jeho fyzickej a psychickej dispozície. Kvalita zraku a psychické rozpoloženie hrá svoju úlohu pri subjektívnom posudzovaní čitateľnosti textu a písma. Takisto prostredie a situácie, v ktorých je text použitý, a v ktorých ho čitateľ číta sú dôležité. Na čitateľnosť písma aj textu vplýva kvalita reprodukcie písma, osvetlenie, fyzická pozícia voči čítanému textu (vzdialenosť, uhol, pohyb).

Čitateľnosť je ďalej závislá od obsahu textu. Odborný text, v ktorom je častý výskyt dlhých odborných termínov alebo množstvá čísel, je tažšie čitateľný ako napríklad text beletrie písanej nenáročným jazykom.

Slovo čitateľnosť má dva rozdielne významy, ktoré je potrebné diferencovať. V anglickom jazyku sa na rozlíšenie týchto významov používajú slová „legibility“ a „readability“, ktoré však nemajú doslovný slovenský ekvivalent. Jasnejšia definícia je čitateľnosť písma (legibility) a čitateľnosť textu (readability).

Čitateľnosť písma je funkcia dizajnu samotného písma. Je to miera jednoznačnej rozoznateľnosti individuálnych znakov a miera vzájomnej odlišnosti jednotlivých znakov.

Čitateľnosť textu je funkcia typografického dizajnu. Je to miera zrozumiteľnosti textu, v kontexte jednotlivých slov, fráz, viet alebo celkov textu.

Inými slovami je čitateľnosť písma o vnímaní a čitateľnosť textu je o zrozumiteľnosti.